Allmänna villkor

Hembesök med RUT-avdrag

 

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller Tech Teach Sverige AB som tillhandahåller en tjänst ("Tjänsten") till en konsument eller ett företag ("Kunden"). De Tjänster som Tech Teach Sverige AB tillhandhåller är teknik- och IT-support via telefon, chatt, e-mail och/eller besök i hemmet. Tjänsten specificeras på Tech Teach Sverige AB hemsida datorskolan.com.

De allmänna villkoren kompletteras av vad Kunden och Tech Teach Sverige AB överenskommer i det enskilda fallet avseende den Tjänst som ska utföras.

Kunden ska uppge e-postadress för meddelanden och/eller korrekt besöksadress till vilken Kunden önskar Tjänsten. Om Tech Teach Sverige AB avsänt ett meddelande till angiven e-postadress, anses meddelandet mottaget av Kunden senast två (2) dagar efter avsändandet.

Enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har kunden däri angiven ångerrätt. Ångerrätten upphör i förtid om Kunden på begäran önskar fullgörande av Tjänsten innan ångerrätten utnyttjas eller om Tjänstens fullgörande har påbörjats av Tech Teach Sverige AB.

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

2. Tech Teach Sverige AB åtaganden

 1. se till att de handledare som utför Tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning;

 2. se till att Tjänsten utförs fackmässigt, dvs. att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman;

 3. ta tillvara Kundens intressen och samråda med Kunden så att det inte uppstår missförstånd;

 4. se till att Tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen;

 5. informera Kunden om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete;

 6. föreslå ny tid för Tjänstens utförande, om Tech Teach Sverige AB behöver boka om den avtalade tiden för Tjänstens utförande.

3. Kundens åtaganden

 1. inför Tech Teach Sverige AB utförande av Tjänsten, se till att back-up görs av data, programvara, information eller andra filer som lagras på Kundens dator, diskar, kringutrustning, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera, digitalkamera och/eller på någon annan elektronisk lagringsenhet;

 2. ta bort alla videoband, cd-skivor, disketter, laserskivor, kassetter, DVD, film eller annat material från Kundens produkter;

 3. före eller efter det att Tjänsten har utförts, genomföra betalning till Tech Teach Sverige AB för den Tjänst som Kunden önskar att Tech Teach Sverige AB ska utföra;

 4. se till att Kunden har nödvändig utrustning och anslutit utrustning som är godkänd och att gällande licens för programvara föreligger;

 5. på ett så detaljerat och sanningsenligt sätt som möjligt, tala om för Tech Teach Sverige AB vilket problem Kunden har och som Kunden önskar att Tech Teach Sverige AB ska åtgärda.

4. Ersättning, betalning och avbokning

Tech Teach Sverige AB kan komma att ändra de priser som anges på hemsidan. Kunden meddelas alltid om detta i förväg.

Kunden debiteras alltid för minst en timme för tjänsterna där ett fysiskt besök ingår. Det vill säga, även om själva besöket endast varar i 30 minuter kommer Kunden att debiteras för den första timman. När den första timman är slut debiteras Kunden halva timtaxan per påbörjad halvtimme.

Kunden betalar för Tjänstens utförande enligt de priser som anges på datorskolan.com. Kunden kan välja att betala med kort eller på faktura efter genomförd Tjänst. Betalningsvillkoren för faktura är mellan 10-30 dagar.

Avbokning av hembesök skall ske senast 24 timmar innan hembesöket skall äga rum. Om så inte sker debiteras kunden kostnaden för ett hembesök. Kunden har möjlighet att boka om hembesöket 12 timmar innan hembesöket skall äga rum. Görs det senare så gäller ordinarie bokning. Fjärrsupport kan ombokas alternativt avbokas när som utan kostnad.

5. Personuppgifter och integritet

Tech Teach Sverige AB är ansvarigt för att behandling av personuppgifter sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, dvs. från och med 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter ("GDPR"), EU-lagstiftning och nationella och regionala lagar relaterade till integritet eller dataskydd tillämpliga i Sverige eller på annat sätt inom Tech Teach Sverige AB verksamhet samt nationella eller regionala bestämmelser som är tillämpliga i EU, såväl som riktlinjer eller rekommendationer utfärdade av Datainspektionen, med avseende på integritet och dataskydd..

Personuppgifter som lämnas till Tech Teach Sverige AB kommer att behandlas i enlighet med vad som framgår av Tech Teach Sverige AB dataskyddsmeddelande till kunder.

Tech Teach Sverige AB vill särskilt uppmärksamma att personuppgifterna kan komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Tech Teach Sverige AB.

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Tech Teach Sverige AB detta genom e-post till hej@datorskolan.com.

Tech Teach Sverige AB respekterar sina Kunders integritet. Information om hur Tech Teach Sverige AB behandlar personuppgifter framgår av Tech Teach Sverige AB dataskyddsmeddelande till kunder.

6. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Tech Teach Sverige AB, eller någon för vilken Tech Teach Sverige AB svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Tech Teach Sverige AB maximala ansvar är begränsat till ett (1) prisbasbelopp (dvs. 45 500 SEK för år 2018).

Begränsningarna av Tech Teach Sverige AB skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag. Det åligger Kunden att ta back-up på all mjukvara och data som lagras på Kundens dator, hårddisk, och/eller eventuella andra lagringsenheter. Tech Teach Sverige AB ansvarar inte i något avseende för förlust, ändring eller förvanskning av någon programvara, data eller filer eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Tech Teach Sverige AB tar inte ansvar för Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden anslutit utrustning som inte är godkänd eller använder programvara som inte är godkänd eller licensierad till Kunden.

Vid utförande av Tjänsten kan Tech Teach Sverige AB inte garantera att Tech Teach Sverige AB lyckas nå en lösning på det specifika problem eller fel som Kunden har. Tech Teach Sverige AB föreslår dock alltid en lämplig åtgärd för Kunden att komma tillrätta med problemet eller felet.

7. Reklamation 

Om Kunden anser att Tjänsten är felaktigt levererad eller genomförd ska Kunden inom rimlig tid reklamera Tjänsten via email till hej@datorskolan.com. Kunden måste kunden inom rimlig tid skriftligen meddela Tech Teach Sverige AB via e-post till hej@datorskolan.com, innehållande anledning till begäran för reklamation. Tech Teach Sverige AB gör sedan en bedömning av begäran och om begäran godkänns görs en full återbetalning till Kunden.

8. Befriande omständighet

Tech Teach Sverige AB är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt beställning från Kunden, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Tech Teach Sverige AB kontroll ("Befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

9. Avstående och återbetalning

Tech Teach Sverige AB förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla beställd Tjänst och istället återbetala Kunden betalning, helt eller delvis, om systemkraven inte är uppfyllda eller om de tekniska behoven (inklusive kablar, fysiska eller tekniska hinder) eller andra krav som Kunden ställer är ovanliga eller inte kan anses skäligt med anledning av uppdragets omfattning.

10. Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av de Tjänster som utförts enligt Beställningen ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

Eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar.